شرکت در مناقصه بیمه تکمیلی درمان و حوادث دانشجویی

در راستای فعالیت های درآمد زا و نیز افزایش کیفیت خدمات به همکاران عزیز و با هماهنگی های انجام شده ،شرکت تعاونی از طریق بیمه ما(وابسته به بانک ملت )در مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه و همچنین بیمه حوادث دانشجویان در سال ۱۳۹۶-حضور یافته که امیدواریم این اقدام شروع مناسبی برای فعالیتهای آتی باشد.
شایان ذکر اینکه شرکت تعاونی با مکاتبه با تعدادی از شرکتهای بیمه ای و بررسی پیشنهادات ایشان از جمله بررسی سود مشارکت شرکت تعاونی ،سقف تعهدات ، خدمات ارائه شده،زمان پرداخت خسارت و کسب نمایندگی بیمه به نام شرکت تعاونی ،بیمه ما وابسته به بانک ملت را انتخاب و از طریق این بیمه در مناقصه شرکت کرده است .