معرفی شرکت تعاونی

معرفی تعاونی


شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی،اداری وآموزشی کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال 94.3.18 با هدف فعالیتهای تولیدی و توزیعی به ثبت رسید.

اهداف تعاونی


1- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی
2- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.
3- انجام فعالیتهای تولیدی و توزیعی

موضوع و حدود فعالیت


1- ارائه خدمات مشاوره ای اجرایی در زمینه های مختلف آموزشی تحقیقاتی و پژوهشی واداری ازقبیل نیازسنجی،طراحی،تشکیل و اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی مختلف و برگزاری آزمونهای در تمام سطوح
2- ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه های مختلف اداری مالی و عمرانی
3- ارائه خدمات تحقیقاتی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی
4- تامین لوازم و تجهیزات کمک آموزشی دانشجویان و مراکز آموزشی تحت نظارت
5- تامین اقلام مورد نیاز اعضا
6- ارائه خدمات کاریابی ویژه دانش آموختگان دانشگاه
7- تامیم نیروی مورد نیاز سازمان مرکزی ،واحد های استانی و مراکز
8- ایجاد صندوق تعاون اعتبار ویژه اعضاء